Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.piw-gliwice.pl

Adres artykułu: www.bip.piw-gliwice.pl/artykuly/116

SKARGI I WNIOSKI

Skargi i wnioski wpływające do Inspektoratu podlegają wpisowi do rejestru skarg i wniosków, prowadzonego w sekretariacie Inspektoratu. Rejestracji podlegają skargi wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pośrednictwem telefaksu, poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu.